Thursday, March 21, 2019

Invazivne vrste algi - Caulerpa taxifolia i Caulerpa recemosa

U Sredozemnom moru, veliki problem predstavljaju invazivne tropske vrste algi iz roda Caulerpa, u prvom redu Caulerpa taxifolia i Caulerpa racemosa. Navedene alge, dospjele namjernim ili nenamjernim unošenjem u more, donešene balastnim vodama, pričvršćene za trupove brodova ili sidro, ribarskim mrežama, važe za jednu od najvećih opasnosti za bioraznolikost mora.

Caulerpe su morske zelene alge, poznate kao najveći jednostanični organizmi koji mogu da narastu i do nekoliko metara. Građene su od stabalca, listića i korjenčića, a u zavisnosti od vrste alge različitog su oblika. Ono što je karakteristično za ove alge jeste brza regeneracija, jer ukoliko dođe do oštećenja, vrlo lako dolazi do brzog stvaranja citoplazmatskog čepa koji zatvara ranu. Zbog rapidnog rasta i odsutnosti prirodnog neprijatelja u ovim područjima, ove alge predstavljaju značajnu prijetnju morskom ekosistemu Mediterana.

Caulerpa taxifolia 

Caulerpa taxifolia / tumor mora
Caulerpa taxifolia
Poznata kao ''Tumor mora'', Caulerpa taxifolia je florescentno zelena makroalga, građena od puzajućeg stabalca i listića dužine od 5 do 65cm. Jedna je od 100 najgorih svjetskih invazivnih vrsta. Prvi put je primijećena u Sredozemnom moru 1984. godine, a pretpostavlja se da je dospjela slučajnim ispuštanjem iz akvarijuma Oceanografskog muzeja u Monaku. Alga Caulerpa taxifolia se najčešće prenosi na sidrima brodova ili ribarskim mrežama. Zahvaljujući mogućnosti brzog prilagođavanja na različite ekološke uslove, ova alga ima sposobnost razvijanja i opstanka na svim tipovima dna: pjeskovitom, stjenovitom i muljevitom dnu. Najdrastičnije promjene se dogode ukoliko se nastane na stjenovitom dnu jer se u tom slučaju autohtone vrste potpuno povuku.

Caulerpa racemosa 

Invazivna vrsta - Caulerpa recemosa
Caulerpa recemosa
Tamnozelena alga Caulerpa racemosa, građena je poput svih algi iz roda Caulerpa, prepoznatljiva po  stabalcu sa listićima na kojima su sitne kuglaste izrasline. Dospjela je iz Crvenog mora u Sredozemlje gdje se iznenađujuće brzo proširila. U odnosu na algu Caulerpa taxifolia koja se prenosi isključivo sidrima i ribarskim mrežama, ova alga ima dodatni učinkovitiji način širenja. Njen glavni mehanizam širenja je uz pomoć talasa i snažnih morskih struja, pa je relativno moguće predvidjeti globalni smjer širenja alge. Caulerpa racemosa u vodu ispušta određene materije koje imaju negativan uticaj na biodiverzitet. Podjednako dobro razvija gustu mrežu isprepletanih stabalaca na kamenitom, pjeskovitom i muljevitom dnu, a najgušća naselja su na zahvaćenom stjenovitom dnu.


Širenje algi na velike udaljenosti najčešće je posljedica prenosa ljudskim djelovanjem. Uklanjanje invazivnih vrsta algi osjetljiv je posao koji obavljaju za to obučeni ronioci, obzirom da nestručno uklanjanje može da dovede do širenja algi i još veće štete. Najčešće metode uklanjanja i saniranja područja zahvaćenih ovim invazivnim vrstama su ručno skupljanje talusa, podvodnim sisaljkama, prekrivanje crnim plastičnim folijama. Kako je za razmnožavanje potreban mali dio alge, nijedna od ovih metoda uklanjanja nije konačna. Ipak, najdjelotvornija metoda je prekrivanje crnom plastičnom folijom koja sprečava prodor svjetlosti do alge i tako izaziva njeno uginuće.

Ono što je najveći problem kod uklanjanja ovih invazivnih vrsta algi jeste nedostatak prirodnih neprijatelja. Jedini zabilježen prirodni neprijatelj ovih vrsta jesu sredozemni puževi Oxynoe olivacea i Lobiger serradifalci, koji se hrane ovim algama. Međutim, ovi puževi nemaju brojnu populaciju, pa samim tim ne mogu značajno ni uticati na sprječavanje širenja ovih algi Sredozemnim morem. 

Nepravilno sidrenje, ispuštanje balastnih voda, bacanje smeća, buka, gliseri i razne ljudske aktivnosti vrlo su štetni za prirodnu okolinu. Potrebno je da svaki pojedinac preuzme odgovornost za svoje postupke kako bi se spriječilo trajno oštećenje. Neke od mjera predostrožnosti su:

• Kod sidrenja koristite tehnike i materijale koji smanjuju negativan utjicaj;
• Opremite plovilo sistemom za zadržavanje balastnih voda;
• Poštujte propise o ribolovu;
• Otpad odlažite u lukama, a ne u more. 

Praćenje razvoja algi i kontrola uticaja na autohtone vrste i ekosistem u cjelini, trebalo bi da bude glavni zadatak moderne ekologije i akvakulture. Potrebno je podići svijest pojedinca, raditi na međunarodnoj saradnji i uložiti više napora kako bi se pronašlo konkretno rješenje za ovaj problem.

Thursday, March 7, 2019

Mediterranean invasive algae - Caulerpa taxifolia and Caulerpa racemosa

In the Mediterranean sea, the problem is invasive tropical species of Caulerpa algae, primarily Caulerpa taxifolia and Caulerpa racemosa. The mentioned algae, due to intentional or unintentional introduction into the sea, brought by ballast waters, attached to vessel's hull or anchors, by fishing nets, are considered to be one of the greatest threats to the biodiversity of the sea.
Caulerpa is sea green alga, known as the largest single organism that can grow up to several meters. They are made of the stem, leaves and roots, and depending on the type of algae they have a different shape. What is characteristic of these algae is rapid regeneration, because if damage occurs, it creates rapidly a cytoplasmic cap that closes the wound. Due to the rapid growth and absence of natural enemies in these areas, these algae are a significant threat to the marine ecosystem of the Mediterranean sea.

Caulerpa taxifolia
algae Caulerpa taxifolia
Caulerpa taxifolia
Known as the "Tumor of the Sea," Caulerpa taxifolia is a fluorescent green macroalga, built of crawling trees and leaves from 5 to 65 cm in length. It is one of the world's 100 worst invasive species. It was first spotted in the Mediterranean in 1984, and it is assumed that it was accidentally released from the Aquarium Oceanographic Museum in Monaco. Alga Caulerpa taxifolia is most often transmitted on ship anchors or fishing nets. Due to the possibility of rapid adaptation to different ecological conditions, this alga has the capacity to develop and survive on all types of bottom: sandy, rocky and muddy bottom. The most drastic changes occur on the rocky bottom because in this case, the indigenous species will withdraw completely.

Caulerpa racemosa
invasive algae Caulerpa racemosa
Caulerpa racemosa
The dark green alga Caulerpa racemosa, like all the algae of the Caulerpa genus, is recognizable by the tree with leaves with tiny balls. These algae came from the Red Sea to the Mediterranean where they spread very quickly. In relation to alga Caulerpa taxifolia, which is exclusively transmitted by anchors and fishing nets, this alga has an additional more efficient way of spreading. Its main spreading mechanism is with the help of waves and strong sea currents. Caulerpa racemosa releases certain substances that negatively affect the biological diversity of the sea. It is equally well developed by a dense network of twisted trees on the rocky, sandy or sandy bottom, and the most densely populated settlements are on the rocky bottom.

The proliferation of algae at long distances is most often the result of human transmission. Removing invasive algae species is a delicate task performed by trained divers, since unprofessional removal can lead to the spread of algae and even more damage. The most common methods of removing algae from the areas affected by these invasive species are manually collecting talus, underwater suckers, covering with black plastic foil. As a small part of the alga is needed for reproduction, so none of these removal methods is ultimate. However, the most effective method is to cover algae with a black plastic film that prevents light penetration into the algae and causes its death.
The biggest problem in removing these invasive algae species is the lack of natural enemies. The only recorded natural enemie of these species is the Mediterranean snail, Oxynoe olivacea and Lobiger serradifalci, which feed on these algae. However, these snails don't have a large population, so they can't prevent the spread of these algae to the Mediterranean Sea.

Improper anchoring, discharged ballast water, littering, noise and various human activities are very harmful to the natural environment. It is necessary that each individual takes responsibility for their actions in order to prevent irreparable damage. Some of the precautionary measures:
  •        When anchoring, use techniques and materials that reduce the negative impact;
  •        Equip the vessel with a system for retention of bilge water;
  •        Respect the fishing regulations;
  •        Dispose of waste in ports and not in the sea.
Monitoring the development of algae and controlling impacts on indigenous species and the ecosystem, should be the main task of modern ecology and aquaculture. It is necessary to raise awareness of the individual, to work on international cooperation and to make more efforts in order to find a concrete solution for this problem.


Tuesday, February 12, 2019

Montenegro Yacht Services - MYS

The former shipyard for boats in Bijela - Montenegro has recently been owned by the company under the working name of Montenegro Yacht Services (MYS). MYS was created as a consortium of renowned Dutch shipbuilding companies Damen and Porto Montenegro, who signed the Concession Agreement for the 30-years period with the Government of Montenegro.

Damen in Montenegro
The planned layout of the future yacht center at the site of Shipyard in Bijela
The new repair and refit center for mega and super yachts in Montenegro plans to provide the first services by the end of this year. The leased area to be covered by the future refit and repair center is 198,294 square meters of land and 281,077 square meters of aquatorium.

The agreed prerequisite for starting MYS is that the French company ''Vlago'' completes environmental remediation with a deadline in March 2020. Remediation involves the removal of about 150 thousand tons of grit and contaminated soil land from Bijela.
However, the company states that there is a possibility of starting the provision of services even prior to the completion of remediation.


CEO of Adriatic Marinas
David Margason, CEO of Adriatic Marinas
''The Concession Agreement entitles MYS, if such a possibility exists, to start with business activity even prior to the completion of remediation. Therefore, our plan is to start with the organization of the entire system, to employ first workers and carry out preliminary activities, so that we start already by the end of this year with the provision of certain types of repair services in Bijela, which can be carried out on berthed vessels, without lifting them from the sea. We are thinking about working on larger yachts, already by the end of the year, which would be berthed along the main shipyard jetty on the west side, where the Adriatic Shipyard Bijela floating docks used to be. The plan is to offer, at the same time, the services of lifting smaller yachts from the sea by mobile cranes and the services of their repair. It all depends, however, on the ability to provide to our clients the highest possible quality of services, as good reputation and maintaining of a good reputation is the key thing for Damen", said Margason, CEO of Adriatic Marinas.
After Qatar, Montenegro will be the first country to have a load-out recovery dock, which will guarantee the highest level of service for mega and superyacht owners in this area.
According to Margason, a load out recovery dock will arrive in Bijela in the first half of next year. This is a completely new floating dock that will build by Damen. The MYS will function in a way that a yacht lifted from the sea to the dock for repair purposes will then be transported by special multi-wheelers to the operational shore or to the workshops. The new floating dock must have a very sophisticated ballast system that will ensure its stability and stability of the lifted yacht at the moments of load and stability shifting, while the yacht is transported from the dock to the shore and vice versa.
At the moment, there is only one so-called load-out recovery dock in the world and it is located in Qatar. In addition, the dock will also have internal tanks for collecting water and material from the lifted yachts, so it would not get into the sea when washing yachts.

As stated,  temporary position of the load-out dock is planned, until the shipyard's remediation is not completed. Meanwhile, the necessary construction works will be carried out to put the dock on its permanent position and to strengthen the operational shore and platform, so that they can withstand considerable loads of ships. The new dock will have the 3,000-tonne lifting capacity and will have a modular structure, which means that, if nessesary, it will be extended later on by simply adding new sections, so it can extend by simple adding new sections, up to the total length of 150 meters and increase its lifting capacity to 7,000 tons. Later on, the shipyard capacity will be complemented by the construction of a new travel lift. The business plan states that MYS will concentrate on overhauling steel and aluminum yachts, over 30 meters in length.

They believe that the main value of the new project is in Damen's renown.
''We believe that the key value of the new Bijela project is the reputation and quality associated with Damen’s name around the globe. Its internationally recognized skills in the area of construction, building and refit of all types of yachts, and especially mega- and superyachts through their Amels brand that is one of the three strongest brands in the yachting industry in the world, make the arrival of Damen in Bijela not only excellent news for Porto Montenegro but also for Montenegro in its entirety'', said Margason.
If everything goes according to plan, Montenegro will soon be a competitive country in the field of overhaul of mega and super yachts, which opens up a whole range of opportunities for the progress and development of the Montenegrin economy and the revitalization of repair activities.

Wednesday, January 23, 2019

Tržište za remont jahti sigurno, biće posla i za 400 radnika

INTERVJU DEJVIDA MARGASONA, IZVRŠNOG DIREKTORA ADRIATIC MARINASA

Novo remontno brodogradilište za super i mega jahte konzorcijuma renomirane holandske brodograđevinske kompanije Damen i Porto Montenegra u Bijeloj, prve usluge klijentima moglo bi početi da pruža već krajem godine.

U prve tri godine poslovanja nove firme koja se još vodi pod radnim imenom Montenegro Yacht Services (MYS), biće uloženo preko 20 miliona eura, a Bijela će ukoliko se sve realizuje po planu, postati kredibilna i konkurentna alternativa do sada renomiranim servisnim centrima i remontnim brodogradilištima za jahte u Francuskoj, Španiji i na zapadnoj obali Italije.

Montenegro Yacht Services - MYS
Remontno brodogradilište za super i mega jahte - planirani izgled

Vlada i konzorijum Damen-PM pred kraj prošle godine konačno su potpisali koncesioni ugovor na 30 godina za privredno korišćenje brodogradilišne luke Bijela.

Holanđani i PM su dobili u zakup 198.294 kvadrata zemljišta i 281.077 kvadrata akvatorijuma.

Za to će MYS plaćati godišnju fiksnu koncesionu naknadu od 123.303 eura i varijabilnu naknadu u visini od 5% EBITDA (prihoda umanjenog za rashod bez troškova amortizacije) do 5 miliona, odnosno 3% za EBITDA nove firme koja prelazi 5 miliona eura.

Plan je da u prvoj godini rada novo brodogradilište remontuje 14 super jahti (brodova dužih od 25 metara), dok će u petoj godini poslovanja broj remontovanih jahti biti 109.

Sa 35 radnika u prvoj godini rada, MYS će narasti na između 300 i 400 zaposlenih u petoj godini postojanja, a nekadašnje brodogradilište za teretne brodove u Bijeloj, biće pretvoreno u sofisticirani tehnološki centar po mjeri sličnih specijalizovanih brodogradilišta za remont jahti u sjevernoj Evropi, sposoban da pruži sve vrste najkompleksnijih remontnih i radova na konverziji super i mega jahti dužine između 25 i 125 metara.

Ugovoreni preduslov za početak rada MYS koji je već kupio oko 2,65 miliona eura vrijedne objekte i opremu bivšeg Jadranskog brodogradilišta Bijela (JBB), jeste da francuska kompanija Vlago koju je angažovala Vlada do marta 2020. završi ekološku remedijaciju tog prostora, koja podrazumijeva uklanjanje oko 150 hiljada tona grita i zagađenog zemljišta iz Bijele.

„Koncesioni ugovor nam daje pravo da ako postoji mogućnost, MYS i prije završetka remedijacije, može početi da radi. Stoga namjeravamo da počnemo organizaciju cijelog sistema, zapošljavanje prvih radnika i pripremu da već pred kraj ove godine, u Bijeloj počnemo pružati određene vrste usluga remonta koje se mogu sprovesti na brodovima na vezu, bez da se oni za to podižu iz mora. Dakle, razmišljamo da se već do kraja godine radi na većim jahtama koje bi bile vezane uz glavni gat brodogradilišta sa njegove zapadne strane, na dijelu gdje su bili plutajući dokovi JBB. Plan je da se istovremeno ponude i usluge vađenja iz mora i servis manjih jahti koje se mogu dići na obalu mobilnim dizalicama. Sve, ipak, zavisi od mogućnosti da i u tome, klijentima pružimo najveći mogući nivo kvaliteta jer je dobra reputacija i njeno očuvanje, ključno za Damen", kazao je Margason.

 Izvršni direktor  Porto Montenegra - Dejvid Margason

Kada se može očekivati dolazak novog plutajućeg doka?


Dok će u Bijelu stići u prvoj polovini naredne godine. Riječ je o potpuno novom plutajućem doku koji će sagraditi Damen i za koji se privodi kraju projektivanje i počela je i kupovina materijala za gradnju. Naime, budući da će MYS funkcionisati na način da jahta koja se iz mora digne na dok radi remonta sa doka bude potom specijalnim transporterima na točkovima prebačena na operativnu obalu ili do radionica. Novi plutajući dok mora imati vrlo sofisticiran sistem za balastiranje koji će održavati njegovu i stabilnost dignute jahte u osjetljivim momentima promjene opterećenja i stabiliteta dok se jahta „prevlači“ sa doka na obalu i obrnuto. Takav. tzv. load out recovery dok, trenutno postoji samo jedan u svijetu i nalazi se u Kataru. Uz to, naš dok će imati i interne tanove za sakupljanje vode i materijala sa podvodnog dijela dignutih jahti, kada se one budu prale vodom pod visokim opritiskom, radi uklanjanja obraštanja od algi i školjki, a kako bi se sve te materije zadržale na doku i ne dospjele u more, već se sa njima postupalo na pravi način u skladu sa strogim ekološkim standardima koje će primjenjivati MYS. Već smo isplanirali i poziciju na kojoj plutajući dok možemo privremeno smjestiti i koristiti, dok se ne završi remedijacija prostora brodogradilišta. U međuvremenu će biti obavljeni neophodni građevinski radovi za postavljenje doka na njegovu trajnu poziciju, te ojačavanje operativne obale i platoa unutar brodogradilišta da oni mogu izdržati velika opterećenja „šetanja“ po njima na transporteru, brodove teške više stotina tona. Novi dok će biti kapaciteta dizanja 3 hiljade tona i biće modularne konstrukcije, što znači da će po potrebi biti naknadno produžen jednostavnim dodavanjem novih sekcija, pa će tako moći da se produži do ukupne dužine od 150 metara, i poveća mu se moć dizanja na 7.000 tona. Kasnije će kapaciteti brodogradilišta biti upotpunjeni i gradnjom novog travel lifta. U biznis planu stoji da će se MYS koncentrisati na remont jahti od čelika i aluminijuma, dužine preko 30 metara.


Da li to znači da potpuno eliminišete mogućnost da radite remont manjih jahti od kompozitnih materijala i drva i sebe uskraćujete za dobar dio tržišta jer upravo takve jahte sada brojem preovlađuju u Crnoj Gori?


Jahte dužine ispod 30 metara nisu naše glavno ciljno tržište za budući razvoj MYS-a. Nismo međutim, isključili mogućnost remonta manjih stakloplastičnih ili drvenih brodova jer to mogu raditi specijalisti-podizvođači u trenucima kada imamo slobodnih kapaciteta. Sve je više velikih jahti od stakloplastike, dugih čak i do 40 metara, koje se grade u svijetu, pa nema razloga zašto ne bi radili i na takvim ili brodovima drvene konstrukcije. Ipak, na kraju krajeva, to nije veliko tržište i generator zarade, pa će ekonomska osnova i glavnina posla MYS, biti veće jahte od čelika i aluminijuma. Kao glavni izvor posla, makar u početku, računamo na jahte koje borave u Porto Montenegru, ali i drugim marinama u Crnoj Gori jer se marine grade i u Luštici Bay i Portonovom. Uz to, imajući i u vidu i konkurenciju u zapadnom Mediteranu i jadranskoj obali Italije, te broj mega i super jahti koje trenutno plove Mediteranom, računamo i na oko 375 većih jahti iz cijelog Mediterana kao potencijalne klijente MYS-a.
Samo Amelsovih super jahti u Mediteranu je sada oko 50, a budući da su oni brend Damena, logično je očekivati da će koristiti usluge servisa u garantnom roku ili održavanja i remonta u vangarantnom periodu, u jedinom Damenovom brodogradilištu u regionu - ovom u Bijeloj. Mi ćemo biti remontni hab za Amelsove jahte na Mediteranu.


U biznis planu navodite da MYS treba da bude kredibilna alternativa uslugama ICOMIA grupe za remont superjahti iz zapadnog Mediterana, ali i mnogo bližoj i „opasnijoj“ konkurenciji na jadrankoj obali Italije poput ISA u Ankoni. Kako to namjeravate da postignete?


Sa konkurencijom ćemo se boriti kvalitetom, poštovanjem rokova i raspoloživog budžeta, te dobrim cijenama i naravno, renomeom koji Damen uživa širom svijeta. Sa inženjerijsko-tehnološkog aspekta MYS se zapravo ne nosi sa remontnim brodogradilištima za jahte u zapadnom Mediteranu, već sa onima u sjevernoj Evrpopi – Holandiji i Njemačkoj koji su svjetski lideri u tom domenu. Cilj nam je da preko MYS, na Mediteran donesemo sjevernoevropska mjerila kvaliteta u ovoj djelatnosti, a sa partnerom kao što je Damen, to definitivno možemo postići.

Njihova brodogradilišta su po cijelom svijetu, a uspjeli su da stvore odgovarajuću radnu etiku i odnos prema poslu, čak i u zemljama gdje toga nije puno bilo poput Vijetnama ili Rumunije. Sto posto sam siguran da će Damen isto uspjeti da uradi i ovdje u Crnoj Gori jer jednostavno ne dolazi u obzir da Damen upravlja brodogradilištem ili pogonom koji ne pruža usluge po najvišim standardima i najvećem nivou kvaliteta.

Iako se ljudi ovdje šale, uključujući tu i vašeg premijera, sa navodnom ljenošću Crnogoraca kao radnika, moja iskustva su sasvim drugačija - ja sam lično vidio da kada im date prave mogućnosti, ovdašnji ljudi su vrlo vrijedni i zadovoljni što mogu da se iskažu u pravoj prilici. Ne vidim razloga zašto to ne bi bilo i na ovom projektu, tim prije što ljudi koji rade u tehnici i brodogradilišnoj industriji generalno, imaju drugačiju psihologiju i pristup poslu, posebno ako dolaze iz domena industrije koja je radila za vojne potrebe, kao što je to često slučaj na prostoru bivše Jugoslavije. Nivo discipline i radne etike kod takvih firmi je takav da ga često ne možete naći u klasičnim civilnim firmama, a ovdje srećom, još imamo dosta takvih ljudi koji su nekada radili za recimo, Arsenal u Tivtu.

Oni i radnici bivšeg brodogradilišta Bijela uz globalne programe obuke po brodogradilištima širom svijeta, a koje će im ponuditi Damen i njegovi kooperanti, sigurno će biti u stanju da zadovolje potrebe i zahtjeve MYS-a.

Glavna i najčešće spominjana tema koju čujem kada razgovaram sa partnerima iz Damena o MYS-u, je obuka i trening osoblja, a siguran sam da ćemo u tome uspjeti kako sa ljudima koji su još ovdje i imaju te vještine, što sa ljudima iz Crne Gore - iz Arsenala ili JBB koji su otišli da rade u inostranstvo od Singapura, Dubaija, do Sjeverne Evrope i koji će željeti da se vrate i rade taj posao u svojoj zemlji. Za početak oni će naravno, raditi uz jedan broj stranih stručnjaka koje će dovesti Damen, ali kako bude rastao nivo osposobljenosti domaćih inženjera i majstora, taj će se odnos polako mijenjati u korist domicilne radne snage.

Bili bi oduševljeni da brinu o brodu “Jadran”Hoće li novo brodogradilište osim za jahte, biti na raspolaganju za bilo kakvu drugu vrstu plovila - možda za remont brodova Mornarice VCG ili plovila Vladinih institucija u Crnoj Gori?


Siguran sam da će MYS biti oduševljeno mogućnošću da recimo, dokuje ili remontuje školski brod Mornarice VCG, jedrenjak „Jadran“ jer je ljepota i značaj tog broda istovremeno i odlična tačka u referentnoj listi svakog brodoremontera. Zato bi uvijek našli mjesta i vremena i entuzijazma da uradimo remont „Jadrana“. Ipak, od samog početka rada na ovom projektu zauzeli smo stav da MYS neće biti „hibridno“ brodogradilište koje će remontovati teretne, ratne ili bilo kakve druge brodove, osim jahti. Ono će biti isključivo brodogradilište za remont i konverziju jahti jer samo tako možemo garantovati najveći nivo kvaliteta naših usluga za vlasnike jahti.

Glavna vrijednost novog projekta je u renomeu DamenaNa koji način računate da će Damen i njegovi postojeći kooperanti širom svijeta uticati na razvoj i sposobnosti novog brodogradilišta u Bijeloj?


Smatramo da je glavna vrijednost novog projekta u Bijeloj u renomeu i kvalitetu koji u svjetskim okvirima nosi ime Damen. Njihove globalno prepoznate vještine u domenu kontrukcije, gradnje i remonta svih vrsta brodova, a posebno mega i super jahti kroz njihov brend Amels koji je jedan od tri najjača u domenu jahtinga u svijetu, čine da dolazak Damena u Bijelu bude ne samo odlična vijest za Porto Montenegro, nego i Crnu Goru u cjelini. To naime, otvara čitav jedan novi niz mogućnosti za napredak i razvoj crnogorske ekonomije, revitalizaciju djelatnosti brodoremonta koja u Boki ima veliku tradiciju, ali i širenje klastera crnogorskih firmi koje bi sutra, ako zadovolje izuzetno stroge uslove kvaliteta, cijene i ročnosti koje traži Damen, mogle svojim proizvodima i uslugama da se uključe u lanac kooperanata MYS-a. Želimo da ljudi ubuduće o Jadranu govore kao o novoj Rivijeri (Azurnoj obali u Francuskoj i dijelu Tirenske obale Italije-prim.aut.) kao do sada glavnoj tački jahtinga. Stvari se u toj industriji već polako sa zapadnog Mediterana prebacuju istočno, a Crna Gora i Hrvatska prije svih, postaju sve zanimljivije i poznatije kao destinacije za smještaj jahti, odnosno krstarenje. Mi smo sa partnerima iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore već pokrenuli Jadransku Jahting Asocijaciju AYA sa ciljem da kroz bolju povezanost istaknutih kompanija, unaprijedimo jahting uslugu u regionu, zajednički djelujemo, podržavamo partnerske kompanije i postanemo lobistička snaga na Mediteranu. Nema razloga da Jadran u neko dogledno vrijeme u pogledu jahtinga, ne postane jednak Rivijeri. U tome je vrlo važan korak i povećanje globalne svijesti o tehničkim mogućnostima jadranske regije u domenu remonta mega i super jahti, kroz dolazak Damena u ovaj region, preko projekta u Bijeloj.

Dobrodošli su svi koji žele kvalitetno da radeMože li i kako MYS šire doprinijeti napretku crnogorske ekonomije i razvoju sposobnosti domaće, sada skoro i nepostojeće industrije?


Brodogradilište će voditi Damen i oni su ti koji će procjenjivati što i kako je najbolje uraditi da ta firma zadovolji osnovne i ključne kriterijume po kojima Damen operiše - visok kvalitet, fer cijene i dobro planiranje, odnosno strogo ispunjavanje zadatih rokova. Cilj i nama i njima je da, kada novo brodogradilište bude otvoreno, ono pruža apsolutno najkvalitetnije usluge remonta jahti u cijelom jadranskom regionu. Oko toga nikako ne smije biti kompromisa ni na kratke staze, jer bi to moglo nanijeti nepopravljivu dugoročnu štetu cijelom poduhvatu. Nesumnjivo je da će novo brodogradilište željeti da sarađuje sa lokalnim podizvođačima i dobavljačima gdje god je to moguće jer je to jednostavnije i jeftinije, ali je na lokalnim ponuđačima i provajderima usluga da svoju ponudu, materijale i usluge dovedu do traženog nivoa kvaliteta, da bi mogli raditi sa Damenom. Svi koji to budu mogli da urade, dobrodošli su.

Izvor: Autor Siniša Luković, 16. Januar 2019., Vijesti

Monday, January 21, 2019

RC44 Cup coming to Porto Montenegro

The biggest attraction of Tivat and the Bay of Kotor is surely the Marina Porto Montenegro, nestled between mountains and vast fjords, which is considered the most exclusive marina on the Adriatic coast. With regard to the long tradition, sailing is a very popular sport in Montenegro. Sailing Federation of Montenegro, in cooperation with 9 sailing clubs along the coast, organizes a large number of regattas for sport and cruising sailboats.

44Cup regatta
Source: www.sailingworld.com

What will surely mark the start of the season in Montenegro is the prestigious world class sailing regatta RC44 Cup, hosted by Porto Montenegro. Taking place over the second week of April, 10 to 14 April.

Event schedule:

Tuesday, 9 April
11.30 1st warning for practice racing

Wednesday, 10 April
09.15 Press Conference
10.00 Fleet race briefing
11.30 1st warning signal for fleet racing
18.15 Welcome drinks

Thursday, 11 April
10.00 Fleet race briefing
10.30 VIP morning briefing
11.00 VIP boat dock out
11.30 1st warning signal for fleet racing
16.00 Aftersail buffet

Friday, 12 April
10.00 Fleet race briefing
10.30 VIP morning briefing
11.00 VIP boat dock out
11.30 1st warning signal for fleet racing
16.00 Aftersail buffet
20.00 Owners dinner

Saturday, 13 April
10.00 Fleet race briefing
10.30 VIP morning briefing
11.00 VIP boat dock out
11.30 1st warning signal for fleet racing
20.00 Official crew party + prize giving ceremony

Sunday, 14 April
10.00 Negational + Pro Am race briefing
10.30 VIP morning briefing
11.00 VIP boat dock out
11.30 1st warning signal for Negational + Pro Am race
15.30 Last warning signal
16.00 Prize giving ceremony + buffet
(Source: www.44cup.org)

The Racing Tour will continue in Croatia - ADRIS 44Cup (29 May-2 June), then the event three in Sweden - 44Cup MARSTRAND (9 to 13 July). After Sweden, the Racing tour will continue in Portugal - 44Cup CASCAIS (2-6 October).
The fifth and final event of 2019 44Cup will take a place in Palma de Mallorca, Spain - 44Cup PALMA (13-17 November).

Thursday, January 17, 2019

Galley cleaning on the yacht in Montenegro

Everyone working on the sea knows how important are fire and safety precautions. Yachts, as well as cargo and all other medium to large size vessels, have their own kitchens where food is prepared for crew or guests or both. A very important detail about them is ventilation systems that are built in. During preparation of food oil, grease, fat and all of other sticky products evaporates and fly through ventilation causing walls of vent channels to become sticky. Afterward, all kind of dust, dirt and small particles gets on it increasing its size and reducing airflow through it. Layer by layer it gets on and since all these things are very inflammable they represent a serious threat to any kind of vessel. 

source: Bioclean
Galley cleaning on yacht ''Ice'' in Porto Montenegro
When people clean the kitchen on the vessel, they can reach a limited part of it and more detailed cleaning needs to be done by certified professionals with special equipment. Sometimes even some parts of vent need to be disassembled so that every point gets proper chemical and physical treatment. 
Galley duct cleaning performed by a specialized person may prevent potentially huge damage to boat and persons on it. From previous experience, we have found out that most of the fire accidents in the kitchen have started or are directly connected to the ductwork built in the kitchen. Constantly heating and cooling of the kitchen exhaust hood cause grease to leak a bit. Sometimes just indirect heat transmission can set everything on flames. 

cleaning kitchen on the yacht premium quality protection
                                                          Cleaning the boat ventilation

Through the network of reliable service persons and authorized maintenance professionals, our company can provide premium quality protection from these potential situations.
Be free to contact us anytime and we will provide you visit from the technician that will look through your system and give you detailed offer for all works needed to keep your kitchen ventilation clean and your personal, crew and guest safe and sound.

Feel free to contact us anytime on our mobile phones or via email address on our website.

Friday, November 30, 2018

Refit and repair center for mega yachts in Montenegro

The Government of Montenegro approved a contract for awarding a concession for the commercial use of the Shipyard Bijela with two prestigious companies in the maritime industry, local luxury marina operator Adriatic Marinas and Dutch defense, shipbuilding and engineering conglomerate Damen NV. The concession will refer to a period of 30 years and they plan to invest €20 million in the next three years. At the site of the former shipyard, these two companies will set up a new center intended for repair and service of mega and super yachts.
It is located in a fenced circle of the mentioned shipyard harbor whose surface area is about 108 thousand square meters, while the area under the buildings is about 25 thousand square meters.

Upcoming refit and repair center for yacht in Montenegro
Shipyard Bijela
                           
As previously announced, a new yacht repair and service center will be able to repair yachts up to 120m in length. The center will have a large synchro lift, several travel lifts of greater capacity, and four modern refurbishment workshops, one of which will be completely closed, intended for painting the yacht.

DAMEN
The planned layout of the future yacht center at the site of Shipyard in Bijela
By opening this repair center for mega and super yachts, Montenegro will complete the offer in the sphere of nautical tourism, so that the owners of the vessel, in addition to the existing amenities (berth for yachts up to 250m, tax-free diesel, 7% VAT on services provided by the marina, 0% charter tax), will have all that is necessary for their boat during the summer and winter season.

Thursday, October 18, 2018

Warsash Superyacht Academy (WSA) in Montenegro

In cooperation with the Nautical Maritime Center Porto Montenegro - Tivat, prestigious British Academy for the training of seafarers opens the department in Montenegro. Warsash Superyacht Academy offers training for nautical and shipbuilding personnel. They also offer training for the so-called "White staff" (stewardess, hostesses and catering staff). By opening this training center, WSA will improve its training facilities, while Porto Montenegro will further expand its services for superyachts.

Warsash Superyacht Academy will launch of courses in Montenegro this autumn.

Current and planned investment includes: 
· High tech campuses for deck and engineering training;
· A state-of-the art simulation centre with six full-mission bridges and an engine room;
· Safety training centre including a purpose-built fire school, helicopter underwater escape trainer, survival pool and medical rooms;
· GMDSS radio communications and dynamic positioning (DP) facilities;
· New cyber security centre with cutting-edge interactive training suites;
· New superyacht training facilities at Porto Montenegro;
· New superyacht master’s degree, MSc Superyacht Design;
· Two new vessels at the world’s leading 
ship-handling centre.


Marina with 450 berths (up to 250 meters), 24 hours of assistance for captains and crew, VAT benefits, seafaring training center, agents, brokers, nearby shipyards, makes Porto Montenegro a real yachting homeport base in the Mediterranean.

Monday, September 24, 2018

The nautical settlement Luštica Bay

Regardless of whether you are oriented towards business, real estate, sailing or travel, the newly opened exclusive nautical settlement Luštica Bay should already be found on your radar. If we say for Montenegro that it is picturesque as an artwork, for Luštica Bay we can say it is a masterpiece in the making. The nautical settlement is located on the idyllic peninsula of Luštica in Tivat and represents a residential tourist destination of Montenegro. The newest luxury destination in Montenegro is located in the southwestern part of the Montenegrin coast, only a few kilometers away from the Tivat airport, and less than two hours drive from Podgorica airport and Dubrovnik airport.

Luštica Bay - Montenegro
Izvor: www.lusticabay.com
The town will encompass two marinas with 176 berths, seven high-class hotels, an 18-hole golf course with Gery Player signature, a different offer of real estate in the form of apartments, luxury villas and charming hillside townhouses. Luštica Bay will also contain a conference center, school, medical facilities, fire service and police, spa centers etc.

In August 2018., Marina Luštica Bay and Hotel The Chedi, which is the first of the seven planned, were officially opened.

Marina Luštica Bay

Ten years after the opening of Marina Porto Montenegro, another exclusive marina opened in Tivat - Marina Luštica Bay, which is the central point of this nautical settlement.

Its uniqueness is reflected in the fact that it was built on a completely unfinished terrain, the bay of Trašte. In the winter, the waves reach the height up to 7 meters, so two breakwaters are built to maximally protect the marina.
Berth booking in Mrina Lustica Bay
Izvor: www.lusticabay.com

Marine Facilities:

· 176 berths for vessels with a maximum hull length (LOA) ranging from 8 to 40 m;
· Possibility of short-term berthing (lease of daily, monthly and semi-annual connections);
· Possibility of  long-term berthing (lease of connections to 1, 3, 5 years);
· Single and 3-phase electricity;
· Security 00-24h;
· 24h yacht assistance services
· Refuse, grey and black water disposal;
· Wi-Fi internet access;
· Yacht Club.

GPS coordinates of marina Luštica Bay: 42 ° 23'08.2 "N
                                                                 18 ° 39'47.1 "E


If you decide to sail into this newly built marina and visit Marina Village, we are sure that you will feel the style, comfort and unparalleled service of the staff.

Hotel The Chedi Luštica Bay

In nautical settlement Luštica Bay, Hotel The Chedi Luštica Bay opened the door as the first of the seven planned hotels.

Hotel The Chedi Lustica Bay in Montenegro
Izvor: www.chedilusticabay.com
The hotel staff will provide you with world-class service and will make you feel like you are home. Hotel The Chedi has 100 rooms, 10 suites and one penthouse, making it one of the largest luxury hotels in this area. This luxury hotel is minimalistic decorated, with attention dedicated to every detail. Within the hotel, there are indoor and outdoor swimming pools, a private beach. Also, the hotel has two restaurants, a spa center, beach bars, a conference hall...

By opening this hotel, in a location which is perfect for those who want to spend an active holiday, enjoying water sports or relaxing on the beach, the tourist offer of catering facilities in the Bay of Kotor has been significantly improved.

For all your additional questions about free berths and reservations in Marina Luštica Bay, as well as reservations at the hotel, contact Yacht Agent Montenegro.

Monday, September 10, 2018

Nautičko naselje Luštica Bay

Bez obzira da li ste orijentisani ka biznisu, nekretninama, nautici ili putovanjima, novootvoreno ekskluzivno nautičko naselje Luštica Bay bi se već trebalo naći na Vašem radaru. Ako za Crnu Goru kažemo da je slikovita kao umjetničko djelo, za Lušticu Bay možemo reći da je remek djelo u nastajanju. Nautičko naselje smješteno je na idiličnom poluostrvu Luštica u Tivtu i predstavlja rezidencijalnu turističku destinaciju Crne Gore. Najnovija luksuzna destinacija u Crnoj Gori nalazi se u jugozapadnom dijelu crnogorske obale, udaljena svega nekoliko kilometara od tivatskog aerodroma, a na nepuna dva sata vožnje od aerodroma Podgorica i aerodroma Dubrovnik.

Novootvorena marina i hotel - Luštica Bay
Izvor: www.lusticabay.com
U sklopu nautičkog naselja planirane su dvije marine sa 176 vezova, sedam hotela visoke kategorije, teren za golf sa 18 rupa sa potpisom Gery Player-a, različitom ponudom nekretnina u vidu stanova, apartmana, luksuznih vila i lokalnih kuća. Luštica Bay sadržaće i konferencijski centar, školu, medicinske ustanove, vatrogasnu službu i policiju, spa centre i slično.
Za sada, u avgustu 2018. godine svečano je otvorena Marina Luštica Bay i Hotel The Chedi, koji je prvi od sedam planiranih.

Marina Luštica Bay

Deset godina nakon otvaranja Marine Porto Montenegro, u Tivtu je otvorena još jedna ekskluzivna marina - Marina Luštica Bay, koja predstavlja centralnu tačku ovog nautičkog naselja. 
Njena jedinstvenost se ogleda u tome što je izgrađena na potpuno infrastrukturno neopremljenom terenu, zalivu Trašte. U ovom zalivu u zimskom periodu talasi dostižu visinu i do 7 metara, pa su izgrađena dva lukobrana kako bi marina bila maksimalno zaštićena.
Rezervacija veza u Marini Luštica Bay
Izvor: www.lusticabay.com


Sadržaji marine:

· 176 vezova za plovila sa maksimalnom dužinom trupa (LOA) u rasponu od 8 do 40 m;
· Mogućnost kratkoročnog veznog mjesta (zakup dnevnog, mjesečnog i polugodišnjeg veza);
· Mogućnost dugoročnog veznog mjesta (zakup veza na 1, 3, 5 godina);
· Snabdijevanje monofaznom i trofaznom strujom;
· Obezbjeđenje 00-24h;
· 24h usluge pomoći jahtama;
· Odlaganje otpada / otpadnih voda;
· Wi-Fi internet;
· Yacht klub. 

GPS koordinate marine Luštica Bay: 42°23'08.2"N
                                                           18°39'47.1"E


Ukoliko se odlučite da uplovite u ovu novoizgrađenu marinu i posjetite Marina Village sigurni smo da ćete osjetiti stil, udobnost i neprevaziđenu uslugu osoblja.

Hotel The Chedi Luštica Bay


U naselju Luštica Bay, svoja vrata otvorio je prvi od sedam projektom planiranih hotela – Hotel The Chedi Luštica Bay.

Hotel The Chedi Luštica Bay
Izvor: www.chedilusticabay.com
Osoblje hotela pružiće Vam uslugu na svjetskom nivou i učiniće da se osjećate kao kod svoje kuće. Hotel The Chedi raspolaže sa 100 soba, 10 apartmana i jednim penthausom, što ga čini jednim od najvećih luksuznih hotela na ovim prostorima. Ovaj luksuzni hotel minimalistički je uređen, sa pažnjom posvećenom svakom detalju. U sklopu hotela nalaze se zatvoreni i otvoreni bazeni, privatna plaža, prostor za sunčanje. Takođe, hotel posjeduje dva restorana, spa centar, plažne barove, konferencijsku salu…

Otvaranjem ovog hotela, na lokaciji koja je savršena za sve one koji žele da provedu aktivan odmor, uživajući u sportovima na vodi ili uz opuštanje
 na plaži, znatno je poboljšana turistička ponuda ugostiteljskih objekata u Bokokotorskom zalivu.

Za sva Vaša dodatna pitanja o slobodnim vezovima, rezervacijama i zakupu veza u marini Luštica Bay, kao i rezervacijama u hotelu, kontaktirajte Yacht Agent Montenegro.