Friday, February 24, 2017

Sistem za nadzor saobraćaja na moru-Crna Gora

Nadzor, informisanje i upravljanje pomorskom plovidbom (VTMIS) na teritorijalnom moru Crne Gore

Za sva plovila koja ulaze i izlaze iz takozvane VTS (Vessel traffic sistem) zone odgovornosti od 12 nautičkih milja počev od 1. januara 2017. godine Uprava pomorske sigurnosti Crne Gore uvela je obavezni sistem čekiranja, odnosno javljanja crnogorskom VTS centru u Dobroj Vodi.
Obaveza plovila koja se nalaze u VTS području jeste slanje ulaznog i izlaznog izvještaja, odnosno devijacionog i incidentnog izvještaja u slučajevina vanrednih situacija.

Nadzor i upravljanje pomorskom plovidbom sprovodi se sa ciljem da se poveća sigurnost pomorske plovidbe i zaštite mora od zagađenja.
Nadzor i upravljanje pomorskom plovidbom (VTMIS) obuhvata:

  1. prikupljanje podataka o plovnim objektima i pomorskoj plovidbi;
  2. davanje podataka plovnim objektima;
  3. davanje plovidbenih savjeta i podrške u plovnim objektima;
  4. organizaciju plovidbe i upravljanje pomorskom plovidbom;
  5. nadzor nad sigurnosti plovidbe.

Sistem za nadzor, informisanje i upravljanje pomorskom plovidbom vrši se u saradnji Lučke kapetanije i organa uprave sa plovnim objektima koji plove ili se nalaze u unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu Crne Gore. Ovaj sistem se sprovodi kako bi se povećala sigurnost pomorske plovidbe, efikasnost pomorskog saobraćaja i zaštita morskog prostora.

VTMIS (Vessel Traffic Monitoring and Information Sistem) oprema se nalazi na sledećim lokacijama: Dobra Voda (Bar), Obosnik (poluostrvo Luštica), Crni rt (Sutomore), Mavrijan (Ulcinj). Oprema sadrži: pomorski radarski sistem, radio komunikacioni sistem, obalni sistem automatske identifikacije brodova, meteostanice, elektronsku kartografiju, radiogoniometar kao i rezervnu linkovsku mrežu.


VTMIS-Sistem za nadzor i upravljanje pomorskom plovidbom
VTMIS-Sistem za nadzor i upravljanje pomorskom plovidbom

U koliko plovni objekat iz područja međunarodne plovidbe namjerava da uplovi u VTS područje potrebno je prikupiti sledeće podatke: ime plovnog objekta, međunarodni pozivni znak, poziciju, brzinu, odredište kao i procijenjeno vrijeme dolaska (ETA) 15 minuta prije, a najkasnije prilikom ulaska plovnog objekta. Ove podatke je neophodno prikupiti za plovila nosivosti 300 bruto tona i više, brodove dužine preko 50 metara, brodove koji imaju ograničene manevarske sposobnosti, plovila na međunarodnim putovanjima, plovila koja potiskaju ili tegle druge objekte, brodove koji prevoze opasne ili zagađujuće materije, kao i sve plovne objekte koji predstavljaju potencijalni rizik za navigaciju, ljude i životnu sredinu.

Informacioni servis-elektronska najava dolaska i odlaska plovila


Uprava pomorske sigurnosti uspostavila je informacioni sistem za najavu brodova koji uplovljavaju i isplovljavaju iz nekih od crnogorskih luka. Dokumenti neophodni za dobijanje vinjete, koje je zapovjednik broda obavezan da dostavi pomorskom agentu prilikom dolaska i odlaska iz teritorijalnih voda Crne Gore se obrađuju i prosleđuju državnim organima i institucijama. Softver za automatsko prosleđivanje obaveznih dokumenata sa broda omogućio je da se postojeći manuelni sistem zamijeni automatizovanim.
U koliko planirate da posjetite Crnu Goru kontaktirajte Yacht Agent Montenegro tim, koji će Vam dati informacije o potrebnim dokumentima koje je neophodno dostaviti, a prilikom ulaska i izlaska iz teritorijalnih voda pomoći Vam oko formalnosti sa Lučkim vlastima.

Broj za vanredne situacije


VTMIS sistem će olakšati akcije spašavanja na moru, koje koordinira Uprava pomorske sigurnosti. Ovaj sistem doprinosi boljem radu Koordinacionog centra za traganje na moru jer omogućava precizno pronalaženje plovila koja su ugrožena. 

19833 – Specijalni broj za pomoć na moru.

Wednesday, February 15, 2017

Turistička taksa za nautičare - Boravišna taksa za plovne objekta

Počela naplata nautičke takse za jahte i druga plovila u Tivtu

U predstojećoj nautičkoj sezoni 2017 godine, opština Tivat po osnovu Zakona o boravišnoj taksi za plovne objekte nautičkog turizma počinje sa naplatom iste. Naplatu pomenute takse vrši predstavnik Turističke Organizacije Tivat.
Svaki strani plovni objekat (brod ili jahta sa ugrađenim ležajevima koji se koriste za odmor, sport, rekreaciju, razonodu, krstarenja...) koji boravi u teritorijalnom moru Crne Gore u obavezi je da plati boravišnu taksu. Visina boravišne takse za plovne objekte zavisiće od vremenskog perioda njihovog boravka u Crnoj Gori i od dužine plovila.

Boravišna taksa se može uzeti na vremenski period od 7, 15, 30, 90 dana i na period od godinu dana u zavisnosti od perioda za koji se uzma vinjeta. Najmanji iznos takse od 5 eura plaćaju plovila dužine od sedam do deset metara koja se u Crnoj Gori zadržavaju do sedam dana. Plovila koja ostaju do godinu dana a njihova dužina iznosi preko 20 metara plaćaju maksimalni iznos boravišne takse od 120 eura.
Prilikom dobijanja odobrenja za slobodan saobraćaj, odnosno po preuzimanju vinjete a najkasnije prije isplovljenja neophodno je platiti boravišnu taksu. Prilikom obračuna i naplate boravišne takse, sertifikat o registraciji plovnog objekta glavni je dokument iz kog se uzimaju neophodni podaci. Za plaćenu boravišnu taksu izdaje se potvrda. Plaćena taksa odnosi se na cijeli period boravka plovnog objekta sa posadom i putnicima, kako na vezu u marinama ili lukama tako i na privezištima, sidrištima, unutrašnjim morskim vodama.

Ukoliko planirate u narednom periodu da posjetite crnogorsko primorje, a potreban Vam je neko za asistenciju pri dobijanju slobodnog saobraćaja, jer nijeste u potpunosti upoznati sa lučkim formalnostima i naplatom boravišne takse za plovne objekte, kontaktirajte Yacht Agent Montenegro.

Iznosi boravišne takse u zavisnosti od dužine plovila (jahte) i vremenskog perioda boravka turista na plovnom objektu:
Dužina plovila
Vremenski period
Iznos u eurima (€)
7-10 metara
do 7 dana
do 15 dana
do 30 dana
do 90 dana
do 1 godine
5,00
7,00
14,00
25,00
60,00
11-15 metara
do 7 dana
do 15 dana
do 30 dana
do 90 dana
do 1 godine
10,00
15,00
25,00
40,00
80,00

16-20 metara
do 7 dana
do 15 dana
do 30 dana
do 90 dana
do 1 godine
20,00
30,00
40,00
60,00
100,00
Preko 20 metara
do 7 dana
do 15 dana
do 30 dana
do 90 dana
do 1 godine
40,00
55,00
70,00
85,00
120,00